صنعت برتر

مطالب علمی و مدیریت در صنعت

تعریف چشم انداز و ماموریت در سازمان
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

چشم انداز (VISION)

چشم انداز ، اعلامیه جهت گیری سازمان می باشد و بیانگر هویت ،آرمان و چگونگی رسیدن به آن است .
چشم انداز آرزوهای مدیریت برای کسب و کار را توصیف کرده، تصویری از مقصد آینده سازمان را ترسیم کرده و منطق چگونگی مناسب بودن این مطلب برای شرکت را شرح می‌دهد
این اعلامیه به سه سؤال اساسی زیر پاسخ می گوید :

1.    ما به چه کاری مشغول هستیم؟ (ماموریت)
2.   ما می خواهیم چه بشویم؟ (آرمان)
3.   ما به چه ارزش هایی متصف می باشیم ؟(ارزشها)

ماموریت  (Mission)

ماموریت بیانگر علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که به چه کاری اشتغال دارد نشان می دهد .
برای تعریف ماموریت سازمان به چهار سؤال زیر پاسخ داده می شود :

١-  چه چیزی ؟
٢-  برای چه کسانی؟ 
٣-  چگونه ؟
۴-  چرا ؟